Biennale di Venezia
May 11 / November 24 - 2019

Curator
Vincenzo Sanfo
Tang Shuangning
Tang Shuangning
Jens W. Beyrich
Jens W. Beyrich
Gisella Battistini
Gisella Battistini
Chen Chengwei
Chen Chengwei
Xing Junqin
Xing Junqin
Dario Ortiz
Dario Ortiz
Xu De Qi
Xu De Qi
Thea Tini
Thea Tini
Gabriele Gambuti
Gabriele Gambuti
Li Geng
Li Geng
Martina Conti
Martina Conti
Sebastian
Sebastian
Giovanna Fra
Giovanna Fra

Partners